Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej na lata 2018‑2023

Plan zadań przewidzianych do realizacji w VIII kadencji Samorządu Miasta Mrągowo

I. Inwestycje miejskie, w tym z dofinansowaniem Unii Europejskiej, programów rządowych oraz z innych źródeł, szansą na rozwój Miasta.

 1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg, parkingów i chodników:
  • ul. Krasińskiego, Orzeszkowa, Plac Słowackiego, Kochanowskiego, Torowa, Tuwima, Okulickiego do zachodniej obwodnicy Mrągowa, ul. Żołnierska z łącznikiem do hali sportowej, Gen. Andersa, Łąkowa, Piaskowa, budowa promenady nad jez. Sołtyskim, ul. Jaszczurcza Góra wraz z parkingiem, Konopnicka, Krótka, 8 maja, Oficerska, Kościelna, Warszawska, Królewiecka, Jeziorna i Rybna, Giżycka, drogi na lewostronnym Zatorzu i inne
  • Droga wojewódzka nr 600 w ul. Lubelska i Przemysłowa wraz z chodnikami,
  • ul. Leśna Droga we współpracy z ZGOK Olsztyn, ul. Kormoranów
  • ul. Mickiewicza wraz z parkingiem, budowa parkingów na osiedlach mieszkaniowych
  • przebudowa chodników w ciągu ul.: Słoneczna i na osiedlach, schody os. Grunwaldzkie.
 2. Budownictwo mieszkaniowe, w tym komunalne i remonty starych zasobów:
  • dokończenie budowy budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 9B (20 mieszkań)
  • remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych, podłączanie budynków do sieci MEC
  • budowa budynku mieszkalnego przez TBS „Karo” i w ramach Programu Mieszkanie +
  • wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Mieście
  • wsparcie wspólnot mieszkaniowych w remontach budynków zabytkowych
 3. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:
  • przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną, budowa pływalni
  • powiększenie Plaży Miejskiej wraz z wyposażeniem w infrastrukturą rekreacyjną
  • rozwinięcie działalności Centrum Edukacji Ekologicznej na Mrongoville Family Town
  • zadaszenie lodowiska, budowa pumptracka, skateparku, budowa stref aktywności, rozbudowa strefy rekreacji z boiskiem na os. Młynowa i bieżni przy Orliku ul. Żołnierska
  • budowa nowych placów zabaw dla dzieci i siłowni dla młodzieży i dorosłych
  • Mazurska Pętla Rowerowa z kompozytowym mostkiem i ciągiem pieszo-rowerowym od ul. Wojska Polskiego do ul. Dziękczynnej wraz z infrastrukturą kąpieliska na os. Grunwaldzkim (zaplecze sanitarne, punkt obsługi rowerów, miejsce pod gastronomię i wieża widokowa)
  • budowa małej infrastruktury zimowej z wyciągiem i naśnieżaniem na os. Mazurskim
 4. Pozostałe inwestycje:
  • dalsza rewitalizacja obszarów Śródmieścia, Parku Sikorskiego i Parku Słowackiego
  • przebudowa kanalizacji deszczowej, modernizacja Targowiska Miejskiego
  • modernizacja i rozbudowa oświetlenia i systemu sterowania, dalsze doświetlenie przejść
  • rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu, realizacja projektu z pozyskanym przez Miasto dofinansowaniem z UE ”Cyfrowe Mazury”, budowa monitoringu

II. Przedsiębiorczość to nowe miejsce pracy i poprawa sytuacji materialnej wielu rodzin.

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości:
  • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych,
  • rozwinięcie promocji gospodarczej w ramach projektu „7 Cudów Mazur”
  • przygotowanie i uzbrajanie kolejnych stref przedsiębiorczości, pakiet dla średnich miast
 2. Aktywizacja osób bezrobotnych we wszystkich dostępnych formach:
  • organizowanie przez Urząd Miejski możliwych form zatrudnienia
  • pozyskiwanie dofinansowania z UE i programów rządowych na różne programy i szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności, pomagające w znalezieniu pracy, w ramach MCAL

III. Edukacja

 1. Dokończenie modernizacji i termomodernizacji budynków oświatowych, budowa fotowoltaiki z dofinansowaniem z UE
 2. Podnoszenie jakości nauczania, poprzez wdrażanie obowiązujących standardów nauczania i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doposażenie pracowni komputerowych w szkołach
 3. Zapewnienie dodatkowych zajęć wyrównawczych w ramach świetlic
 4. Budowa nowego przedszkola na osiedlu Mazurskim
 5. Poprawa opieki pielęgniarskiejw szkołach, doposażenie gabinetów dla realizacji programów profilaktycznych oraz poprawy stanu zdrowia ucznió
 6. Ukierunkowanie młodzieży trudnej do kontynuowania nauki i zdobycia zawodu
 7. Zwiększenie w MDK ilości zajęć techniczno-matematycznych, tzw. „Mały Kopernik”

IV. Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja

 1. Zwiększanie atrakcyjności Miasta
  • ugruntować markę Mrągowa jako Miasta Festiwali we współpracy z TVP, Polsat i TV Puls
  • modernizacja i doposażenie Centrum Kultury i Turystyki oraz amfiteatru
  • zwiększanie ilości i podnoszenie jakości oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej
  • dalsza rewitalizacja terenów Miasta, rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej
  • budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek ekologicznych, poprawa zieleni miejskiej
  • wdrożenie nowych form promocji ze szczególnym ukierunkowaniem na kraje sąsiednie
  • promocja Mrongoville Family Town i szlaku kajakowego rzeką Dajną 
 2. Wzmacnianie aktywności Mieszkańców
  • zwiększenie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, młodzieżą i wolontariatem z szerokim wykorzystaniem Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej
  • zwiększanie udziału Mieszkańców i kwot w corocznym Budżecie Obywatelskim
  • rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych
  • wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych „Sport Zmienia Mrągowo”
  • wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji senioralnych, inwalidów, emerytów i rencistów oraz wolontariuszy i aktywności młodzieży
  • wspieranie inicjatyw mieszkańców, m.in. organizowanie imprez środowiskowych ukierunkowanych do mieszkańców zamieszkałych w osiedlach mieszkaniowych
  • o wspieranie ogródków działkowych, współpraca z Zarządami i działkowcami
  • o współpraca z Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych w rozwiązywaniu problemów mieszkańców

V. Pomoc socjalna, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i rodzinami niewydolnymi

 1. Zabezpieczenie finansowej i rzeczowej pomocy socjalnej dla rodzin potrzebujących, osób starszych i samotnych oraz aktywizacja osób niezaradnych życiowo
 2. Objęcie rodzin, wymagających wsparcia, pomocą specjalistów z obszaru wsparcia rodziny
 3. Zabezpieczenie mieszkań dostosowanych dla rodzin z osobą niepełnosprawną
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez programy profilaktyczne i wsparcie rodzin
 5. Podjęcie działań do budowy w Mrągowie Domu Spokojnej Starości z dofinansowaniem rządowym, aktywna działalność Klubu Senior +

VI. Ochrona środowiska naturalnego

 1. Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami, zwiększanie odzysku surowców wtórnych
 2. Likwidacja źródeł zagrażających środowisku naturalnemu, wsparcie działań w ramach programu „Czyste Powietrze” dotacjami z Miasta, modernizacja sieci wraz z zamianą dwóch kotłów ciepłowni MEC na biomasę w celu ograniczenia kosztów emisji co i cen ciepła
 3. Dalsza modernizacja przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Aglomeracji Mrągowo z dofinansowaniem z UE
 4. Zwiększanie terenów zielonych w Mieście, ilości i jakości programów edukacyjnych

VII. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców i turystów

 1. Prowadzenie skutecznych działań prowadzących do przebudowy drogi ekspresowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z południową obwodnicą miasta w drodze 59 oraz drogi wojewódzkiej nr 600 w ul. Lubelskiej i Przemysłowej i mostu na rzece Dajna w drodze powiatowej ul. Młynowa
 2. Wprowadzenie przyjaznej dla mieszkańców, nowoczesnej komunikacji miejskiej
 3. Współpraca z samorządami w zakresie wspólnych działań lobbujących w celu modernizacji linii kolejowej wraz z przywróceniem połączeń pasażerskich
 4. Wspieranie funkcjonowania ZOS „Baza”, Szkoły Muzycznej, Muzeum i Szpitala
 5. Poprawa bezpieczeństwa w Mieście i wdrażanie programów z nim związanych, pływających na jeziorach, głównie na jeziorze Czos i rzeką Dajna.
 6. Ścisła współpraca z samorządami regionu w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w realizacji wspólnych zadań