Podsumowanie kadencji 2010 – 2014

I. Inwestycje miejskie (łącznie 59 mln zł), w tym z dofinansowaniem Unii Europejskiej, programów rządowych oraz z innych źródeł szansą na rozwój Miasta i ograniczenie bezrobocia.

 1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg, skrzyżowań, parkingów i chodników:
  • w ulicach Brzozowa-Rynkowa wraz ze skrzyżowaniem i drogą rowerową wzdłuż torów do przejazdu kolejowego,
  • budowa ciągu pieszo-jezdnego nad jez. Sołtysko,
  • wykonanie nowej nawierzchni w drodze ul. Dziękczynnej,
  • budowa dróg z pełną infrastrukturą w ul. Przemysłowej i w ul. Towarowej wraz z kolektorami kanalizacji deszczowej dla Zatorza,
  • przebudowa dróg: ul. Traugutta i Roosevelta,
  • przebudowa odcinka drogi ul. Giżyckiej i Wolności do „Kauflandu”,
  • budowa parkingów: przy Szkole Podstawowej ul. Kopernika, ul. Młodkowskiego 2C, przy budynku urzędów ul. Królewiecka 60A, urządzenie parkingów za Sądem Rejonowym i za „Jagodzianką”, zakup pod parking terenów przy ul. Kolejowej,
  • budowa zatoki postojowej ul. Jaszczurcza Góra, budowa ciągów wewnętrznych i nowego parkingu przy hali widowiskowo-sportowej,
  • przebudowa chodników w ciągu ul. Sobczyńskiego, Chopina i Wileńskiej, budowa chodnika i schodów w Parku Sikorskiego oraz odcinka drogi do przedszkola,
  • budowa i modernizacja przystanków autobusowych wraz z zatokami autobusowymi,
  • budowa drogi miejskiej z os. Mazurskiego do zachodniej obwodnicy Mrągowa wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i przebudowa dróg i chodników w Osiedlu
 2. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:
  • budowa hali widowiskowo-sportowej i infrastruktury sportowej oraz placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1, ul. Kopernika,
  • budowa „Ekomariny” przy Plaży Miejskiej do obsługi szlaku kajakowego rzeką Dajną z Centrum Edukacji Ekologicznej, zapleczem socjalno-sportowym oraz dużym placem zabaw,
  • zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i Placu Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku przy ul. Królewieckiej 60A,
  • budowa nowych boisk sportowych i terenów rekreacyjnych oraz placów zabaw,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk oraz przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego na Stadionie Miejskim
 3. Budownictwo mieszkaniowe komunalne i remonty starych zasobów:
  • wykup od Starostwa Powiatowego i przebudowa byłego hotelu pielęgniarek przy ul. Młodkowskiego na 33 mieszkania komunalne, z parterem dla niepełnosprawnych
  • realizacja potrzeb mieszkaniowych z list i wyroków sądowych,
  • remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych, wydatkowano na kwotę 3078 tys. zł,
  • dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych w remontach budynków
 4. Pozostałe inwestycje:
  • dokończenie termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli oraz MOPS,
  • modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego i parkowego w Mieście,
  • rewitalizacja obszarów śródmieścia, rozbiórki budynków gospodarczych,
  • przebudowa i rozbudowa odcinków kanalizacji deszczowej,
  • budowa sieci światłowodowej w Mrągowie, hot-spotów z bezpłatnym dostępem do INTERNETU wraz z Powiatem i monitoring wybranych miejsc w Mieście
  • opracowanie Strategii Wielkich Jezior Mazurskich w celu przygotowania inwestycji i pozyskania dofinansowania z UE na przebudowę sieci deszczowej, dróg i parkingów, włączenie Mrągowa w Mazurską Pętlę Rowerową, remonty szkół i przedszkoli, i wiele innych inwestycji w Mieście

II. Przedsiębiorczość to nowe miejsca pracy i poprawa sytuacji materialnej wielu rodzin.Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości:

 1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości:
  • dozbrojenie terenów przemysłowo-składowych w ulicy Przemysłowej i usługowo-składowych w ulicy Towarowej z dofinansowaniem unijnym,
  • pozyskanie nowych i wspieranie miejscowych inwestorów, tworzących miejsca pracy
  • aktualizacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 2. Aktywizacja osób bezrobotnych we wszystkich dostępnych formach:
  • organizowanie przez Urząd Miasta wszelkich możliwych form zatrudnienia okresowego: prace interwencyjne, społ.-użyteczne, odrabianie czynszów i wyroków
  • pozyskiwanie dofinansowania z UE – EFS POKL na różne programy i szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności pomagające w znalezieniu pracy

III. Edukacja

 1. Podnoszenie jakości nauczania, poprzez wdrożenie obowiązujących standardów nauczania i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doposażenie pracowni komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 2. Ukierunkowanie młodzieży szkolnej trudnej do kontynuowania nauki i zdobyciu zawodu,
 3. Realizacja programów profilaktycznych w zakresie uzależnień

IV. Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja.

 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta:
  • przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra.
  • modernizacja budynku CKiT wraz z otoczeniem, zakup wyposażenia kina cyfrowego,
  • realizacja II etapu projektu „Mrągowo – Wyrzeźbione Miasto” z dofinansowaniem UE,
  • przygotowanie dokumentacji diagnostycznej i projektowej do udrożnienia szlaku kajakowego rzeką Dajną,
  • przebudowa pomostów nad jeziorem Czos, przy os. Grunwaldzkim, przygotowanie terenu rekreacji nad jez. Sutapie Małe na os. Nikutowo,
  • budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek ekologicznych, poprawa zieleni miejskiej,
  • dalsza rewitalizacja terenów Miasta, rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej, wykonanie murali tematycznych,
  • wdrożenie nowych form promocji ze szczególnym ukierunkowaniem na kraje sąsiednie oraz Strategii rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa „SPORT ZMIENIA”,
  • uruchomienie przez podmiot prywatny tramwaju wodnego na jez. Czos
 2. Wzmacnianie aktywności Mieszkańców:
  • zwiększenie współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi,
  • rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych, ekologicznych i turystycznych,
  • wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń emerytów i rencistów oraz słabo widzących,
  • wspieranie inicjatyw mieszkańców, wdrożenie Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego

V. Pomoc socjalna, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i rodzinami niewydolnymi

 1. Zabezpieczenie finansowej i rzeczowej pomocy socjalnej dla rodzin potrzebujących, a także osób starszych i samotnych oraz aktywizacja osób niezaradnych życiowo
 2. Objęcie rodzin wymagających wsparcia pomocą specjalistów z obszaru wsparcia rodzin,
 3. Zabezpieczenie mieszkań dostosowanych dla rodzin z osobą niepełnosprawną,
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez specjalistyczne poradnictwo i wsparcie rodzin,
 5. Przygotowanie projektu rozszerzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
 6. Podjęcie skutecznych działań celem stworzenia w Mrągowie Domu Spokojnej Starości

VI. Ochrona środowiska naturalnego.

 1. Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami,
 2. Likwidacja źródeł zagrażających środowisku naturalnemu,
 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa elektrowni fotowoltaicznej przed ZWiK,
 4. Wykonanie przez MEC nowych podłączeń budynków do zasilania w ciepło i c.w. za 4850 tys. zł oraz systemu odpylania kotłów za 555 tys. zł,
 5. Zwiększanie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży

VII. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

 1. Prowadzenie skutecznych działań prowadzących do przebudowy drogi Nr 16 oraz modernizacji drogi wojewódzkiej Mrągowo – Szczytno / ul. Lubelskiej i Przemysłowej,
 2. Przebudowa skrzyżowania w ul. Rynowa i Brzozowa i przebudowa zjazdu przy ul. Królewieckiej 60A, wykonanie przejścia dla pieszych w ul. M. C. Skłodowskiej,
 3. Wprowadzenie ograniczenia tonażowego w ul. Mrongowiusza i Bohaterów Warszawy,
 4. Poprawa bezpieczeństwa pływających na jeziorze Czos,
 5. Wspieranie Straży Pożarnej i Policji w zakupie sprzętu i wyposażenia oraz zabezpieczenie miejsca dla funkcjonowania ratowników WOPR