Stanowisko Wspólnoty Samorządowej w sprawie podwyżek za odbiór śmieci

Szanowni Państwo,

Jako przewodniczący Klubu Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej, chciałbym w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów radnych, przedstawić oświadczenie dotyczące uchwały nr 3 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 46/3/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawki za opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, oraz uchwały nr 4 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 26/7/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Jako radni Klubu Mrągowska Wspólnota Samorządowa ubolewamy nad tym, w jaki sposób procedowane jest przejęcie tak ważnych dla mieszkańców uchwał.

Przyjęcie uchwał, które podwyższają opłaty za odbiór odpadów aż o 35% uzasadnione są zdawkowo i w sposób niewystarczający. Na podstawie otrzymanego uzasadnienia Radni oraz Mieszkańcy mogą odnieść mylne wrażenie, że istnieje prosta zależność pomiędzy ceną za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a wysokością opłaty, którą płacą Mieszkańcy. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ na wysokość opłat wpływ ma wiele składowych, m. in.: ilości i rodzaj funkcjonujących w systemie gospodarki odpadami gospodarstw, czy udział odpadów zmieszanych i segregowanych. Oczywiście cena za zagospodarowanie jest jedną z istotnych składowych, ale nie jedyną. aby mieć tego świadomość, Radni powinni dysponować wieloma informacjami oraz otrzymać stosowne uzasadnienie.

Radni naszego klubu nie mogą bezrefleksyjnie głosować nad przyjęciem tak zdawkowo uzasadnionej uchwały, dlatego też mimo ograniczonego czasu uzyskaliśmy, w referacie ds. Środowiska i Gospodarki Odpadami, dane niezbędne do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy. Taką też wykonaliśmy. Przeprowadzona analiza była maksymalnie w danych warunkach wielowymiarowa i wnikliwa. Na podstawie otrzymanych wyników możemy jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowana podwyżka na poziomie 35% jest zdecydowanie za wysoka, dlatego też Radni Klubu Mrągowska Wspólnota Samorządowa zagłosują przeciwko przyjęciu omawianych uchwał.

Dodatkowo, chcielibyśmy wyjaśnić, że zaproponowane w czasie prac komisji przez naszych radnych zaokrąglenie cen opłat za odbiór miało na celu ułatwienie dokonywania opłat Mieszkańcom, którzy płacą drogą tradycyjną w kasie Urzędu Miejskiego. Jeżeli nie dało się dokonać tej zmiany w ramach przejętych założeń finansowych, zmiana stała się niezasadna, ponieważ nie miała ona na celu dodatkowo zwiększyć już znacznej podwyżki opłat. Pragniemy również zwrócić uwagę, że zaproponowanie jednolitej stawki podwyżki dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i zmieszany jest działaniem, które nie wpływa na zwiększenie zachowań proekologicznych Mieszkańców i wydaje się być drogą na skróty. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jedyną drogą aby w przyszłości ustrzec się kolejnych wysokich podwyżek jest systematyczne zmniejszanie ilości przekazywanych do zagospodarowania odpadów zmieszanych.

Wszystkie analizy, o których była mowa są do wglądu dla Mieszkańców w czasie dyżurów Radnych Klubu Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej w środy o godzinie 15:30 w Sali nr 16, I Piętro w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Klubu Radnych
Mrągowska Wspólnota Samorządowa
Jakub Doraczyński

Za uchwałą podnoszącą opłaty za odbiór śmieci o 35% głosowali radni:

 • Parda Grzegorz
 • Moroz Bogdan
 • Cybul Waldemar
 • Zyra Czesław
 • Detyna Katarzyna
 • Jakubas Daniel
 • Lewkowicz Magda
 • Pytel Agnieszka
 • Wojno Kamil
 • Wróbel Robert
 • Czyżewski Rafał
 • Wilk Bogusław
 • Miksza Marian

Przeciwko ustawie głosowali:

radni KWW Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej:

 • Orzoł Tadeusz
 • Siemieniec Otolia
 • Papiernik Dariusz
 • Doraczyński Tomasz
 • Doraczyński Jakub
 • Szałachowska Ewa

oraz Tarnowski Dominik

Stanowisko Klubu Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej w sprawie zarobków Burmistrza

Stanowisko zostało odczytane przez Radnego Tomasza Doraczyńskiego na II sesji Rady Miasta z dnia 10 grudnia 2018 r.


Jaka praca taka płaca – to trochę ironiczne hasło rodem z PRL określające stosunek między pracodawcą, czyli państwem a pracobiorcą, czyli obywatelem. Płacicie tak mało i tak mało my pracujemy. Dzisiaj hasło to odzyskało prawdziwy wydźwięk. Za dobrą pracę – dobra zapłata. W dniu dzisiejszym podejmiemy decyzję odnośnie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mrągowa. Do projektu uchwały wnioskodawca Przewodniczący Rady Miejskiej pan Waldemar Cybul przedstawił bardzo enigmatyczne uzasadnienie. Właściwie przedstawił jedynie propozycje wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, ustalając je na najwyższym z możliwych poziomów. W uzasadnieniu do w/w Uchwały nie przedstawił merytorycznego uzasadnienia przyjętych wskaźników, zwłaszcza odnosi się to do wysokości dodatku specjalnego ustalonego na poziomie najwyższym tj. 40%. Czy powyższe nie wpłynie demotywacyjnie na pracę Pana Burmistrza? Uznajemy zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą, że za dobrą pracę należy się dobra zapłata. Dlatego też powinniśmy dać czas panu Burmistrzowi na potwierdzenie dobrej opinii o sobie i słuszności wyboru Mieszkańców Miasta. Jesteśmy przekonani, że pan Burmistrz, wykorzysta swoje wysokie kompetencje, pracowitość oraz zdobyte doświadczenie i stanie na wysokości zadania. Dlatego też przed podjęciem odpowiedzialnej decyzji dotyczącej głosowania w/w uchwały prosilibyśmy jako radni MWS wnioskodawcę, czyli Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Cybula o merytoryczne uzasadnienie do powyższej uchwały. Prosilibyśmy też Burmistrza Miasta pana Stanisława Bułajewskiego o wyjaśnienie kwestii jego zatrudnienia na UWM w Olsztynie. Ewentualnie – po otrzymaniu w/w wyjaśnień prosilibyśmy Pana Przewodniczącego o ogłoszenie 10 min. przerwy celem uzgodnienia stanowiska.