Sukces! Wysoka lokata projektu inwestycyjnego w konkursie NFOŚiGW

Największy projekt inwestycyjny przygotowywany od lat przez Gminę Miasto Mrągowo „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo” zgłoszony do konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020 w sierpniu w poprzedniej kadencji samorządu uzyskał 16 mln 616 tys. 243,76 zł dofinansowania z UE. Całkowita wartość projektu to 24 mln 165 tys. 222,15 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W dniu 14 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18, zgodnie z pkt. 75 Regulaminu ww. konkursu opublikował zaakceptowaną w dniu 13 marca 2019 r. przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową projektów ww. konkursu.

Dofinansowanie w tym konkursie uzyskały jedynie 23 samorządy. Mrągowski znalazł się na wysokim 14 miejscu uzyskując 47 pkt. i wysokie dofinansowanie. To bardzo duży sukces przygotowujących Projekt, burmistrza Otolii Siemieniec, pracowników Urzędu Miejskiego przy aktywnym udziale dyrektora ZWiK Mrągowo, Andrzeja Wołosza i pracowników spółki. Realizacja tej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w Mieście i umożliwi docelowo między innymi od dawna oczekiwaną przebudowę dróg w Śródmieściu.

Pełna lista rankingowa konkursu pod adresem:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,21,zaakceptowana-lista-rankingowa-projektow-w-ramach-konkursu-pois-02-01-00-iw-02-00-50318.html

Wart odnotowania jest również fakt, że 2 kolejne wnioski o wartości całkowitej ponad 3,8 mln zł przygotowywane pod kierownictwem burmistrza Otolii Siemieniec tzn.:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4” (Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.)

oraz

Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie (Konkurs RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/18 w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.)

przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych i mają dużą szansę na uzyskanie dofinansowania.

Gratulujemy i czekamy na kolejne dobre wieści dotyczące omawianych projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *