Oświadczenie w sprawie głosowania nad przyjęciem uchwały o lokalizacji mieszkaniowej na ul. Giżyckiej w Mrągowie.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji, o której mowa w ust.1, lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku, o którym mowa w ust.1. Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jak widzimy, w praktyce to Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji mieszkaniowej, jednak to od  Burmistrza zależy jaki projekt uchwały przedstawi Radzie Gminy do przyjęcia.

Z przygotowanej do przyjęcia przez radnych uchwale, to Burmistrz Stanisław Bułajewski, analizując wszystkie otrzymane materiały: w tym opinie powołanej przez siebie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w której zasiadają obiektywni fachowcy zajmujący się problematyką ładu przestrzennego oraz kierunkami rozwoju naszego Miasta, dał zielone światło dla tej kontrowersyjnej inwestycji. Po przeczytaniu wniosków z posiedzenia Komisji, twierdzenie, że Komisja ustosunkowuje się pozytywnie w sprawie złożonego wniosku jest absurdalne. Podobnie absurdalne jest opieranie tezy, że w Mrągowie brakuje tego typu inwestycji mieszkaniowych na opinii podmiotów, które również złożyły wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Szkoda, że Pan Burmistrz który bardzo często zabiera głos w sprawie rynku nieruchomości w naszym mieście do tej pory nie przeprowadził profesjonalnej analizy faktycznego stanu rzeczy.

Na dzień dzisiejszy w Mrągowie prowadzonych jest równolegle kilka mniejszych lub większych inwestycji mieszkaniowych., w najbliższym okresie na rynku pierwotnym pojawi się ponad 100 mieszkań. Dodatkowo musimy pamiętać o inwestycji TBS KARO (docelowo ok.150 mieszkań) oraz brać pod uwagę fakt otwarcia dużych terenów pod budownictwo wielorodzinne na os. Nikutowo. W niedalekiej przyszłości Burmistrz Stanisław Bułajewski przystąpi zapewne do realizacji obiecanych w kampanii budynków komunalnych. Wydaję się, że realne zapotrzebowanie na mieszkania dla młodych rodziny o umiarkowanych zarobkach pokazuje ilość złożonych w TBS ankiet czyli ok. 120. Pozostałe zapotrzebowanie to zakupy inwestycyjne bardziej majętnych osób, które wycofane z lokat bankowych pieniądze lokują w nieruchomości. Do której grupy skierowana jest inwestycja na ul. Giżyckiej?

Czy przedmiotowa inwestycja w zaproponowany kształcie  posiada uzasadnienie w aspekcie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych miasta? Czy warto dla niej poświęcić wygląd naszego Miasta? Naszym zdaniem nie. Nie oznacza to, że jesteśmy przeciwni budowie nowych budynków mieszkalnych, wręcz przeciwnie. Jednak w tym przypadku to radni stoją na straży interesów Mieszkańców i Miasta, nie możemy poprzeć inwestycji, która mając na celu maksymalizację zysku inwestora w ogóle nie liczy się z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego. Planem stworzonym, przez obecne Władze. Negatywny  wpływ inwestycji na ład przestrzenny miasta potwierdziła dwukrotnie Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Mając z tyłu głowy powyższe argumenty, trzeba zwrócić uwagę, że jest to bardzo odważna decyzja Pana Burmistrza i popierających przyjęcie uchwały radnych. W świetle tak wielu poważnych zarzutów dotyczących chociażby przygotowanej przez inwestora koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (która wbrew opinii przedstawiciela inwestora nie jest wcale mało istotnym opracowaniem, jest to integralny element zarówno wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jak i podejmowanej uchwały), jest to wręcz decyzja kosmicznie odważna.

Analizując podobne decyzje włodarzy z całej Polski, nie sposób doszukać się takich posunięć. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Państwo radni podejmą tak ważną decyzję w oparciu o koncepcję która nie spełnia obowiązującego w Polsce prawa, w tym Prawa Budowlanego (np.: zapisy Art. 5) oraz rozporządzeń ministerialnych. Proszę pamiętać, że załącznik nr 2 do uchwały stanowi Plan Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji. Jak wiemy, co potwierdza dobitnie opinia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nie spełnia on zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Komenda Wojewódzka opiniując projekt nie miała informacji, że na sąsiadującej z działką na której planowana jest zabudowa wielorodzinna stacji benzynowej odbywa się dystrybucja gazu płynnego. Urząd Miejski taką wiedzę posiada. Uwagę na ten aspekt zwracał także radny Jakub Doraczyński. Jest to bardzo poważne uchybienie, ponieważ należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art.25 ust.1 ustawy uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wiąże organ wydający pozwolenie na budowę, co oznacza, że oceniana uchwała stanowić będzie jedyne źródło dla dalszego projektowania i ubiegania się o pozwolenie na budowę przez inwestora.

Mając na uwadze powyższe, Radni Klubów Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej nie będą brali udziału w głosowaniu uchwały, która obarczona jest tak znaczącą wadą prawną.

Radni klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Radni klubu radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *